czwartek, 23 kwietnia 2015

Święto Demokracji

22 kwietnia 2015 r. odbyły się w naszej wiosce wybory sołtysa i rady sołeckiej na 4-letnią kadencję 2015-2019. Na 270 osób uprawnionych do głosowania w zebraniu wyborczym wzięło udział 111 osób co stanowi  41,1 %. Jest to największa frekwencja w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców, uzyskana podczas wyborów sołeckich w Gminie Sianów.

W zebraniach wyborczych w wioskach należących do obwodu szkolnego Iwięcino uczestniczył dyrektor szkoły Tomasz Świderski. Korzystając z możliwości bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami wsi: Iwięcino, Wierciszewo, Bielkowo i Rzepkowo przedstawił ofertę szkoły, odpowiadał na pytania, zachęcał do zapisywania dzieci do punktu przedszkolnego i szkoły.

W imieniu mieszkańców podziękowania za czteroletnią mijającą kadencję na ręce Pani Sołtys Grażyny Gabrysiak  złożyli: Agnieszka Madej i Robert Szczepaniuk. Zarząd stowarzyszenia złożył takie podziękowania podczas walnego zebrania, które odbyło się 26 marca 2015r.

środa, 22 kwietnia 2015

Jesteśmy w finale konkursu "Wolontariat Rodzinny - lokalnie"

W dniu 20 kwietnia 2015 r.  zakończył się pierwszy etap oceny merytorycznej w Programie "Wolontariat Rodzinny - lokalnie". Nasz wniosek "Słowiańska brać- sianowskie spotkania z kulturą Słowian"  zdobył uznanie ekspertów i znalazł się w grupie 30 wniosków (209 wpłynęło i przeszło sprawdzanie formalne), które przekazane zostaną pod ocenę Kapituły Programu. Dofinansowanie otrzyma 15 z nich. Wyniki obrad Kapituły ogłoszone zostaną w dniu 30 kwietnia 2015 r.
Program Fundacji PZU „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” realizowany we współpracy z Akademią rozwoju Filantropii w Polsce jest kontynuacją działań podjętych w roku 2014.
Laureaci tegorocznego programu grantowego otrzymają dotacje w wysokości do 7 000 zł na wdrożenie projektów, które odpowiedzą na potrzeby lokalnej społeczności, realizowane zaś będą przez całe rodziny wolontariuszy. Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to działania „z rodzinami” i „przez rodziny”, nie tylko „dla rodzin”.


wtorek, 14 kwietnia 2015

Złożone projekty przez stowarzyszenie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino złożyło w pierwszym kwartale 2015 roku trzy wnioski o dofinansowanie:

1. do FIO 2015 r. na kwotę prawie 100 tys. zł na projekt "Przeszłość-to dziś, tylko cokolwiek dalej". Wniosek przeszedł wymogi formalne i czeka na rozstrzygnięcie.

2. do program "Wolontariat Rodzinny" Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na kwotę 7 tys. zł na projekt "Słowiańska brać- sianowskie spotkania z kulturą Słowian"

3. o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, złożonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego na kwotę 65 tys. zł (razem z Parafią Dobiesław) dla kościoła filialnego w Iwięcinie. Celem projektu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie badań architektonicznych, konserwatorskich, dendrochronologicznych, geotechnicznych, archeologicznych oraz przygotowanie dokumentacji i ekspertyz niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji kościoła p.w. MB Królowej Polski w Iwięcinie.
Może tak być, że na żadne z powyższych działań nie dostaniemy dofinansowania, ale próbować warto bo...nieobecni nie mają głosu.

czwartek, 2 kwietnia 2015

Zespół Placówek Oświatowych w Iwięcinie


  
Na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino w dniu 26 marca 2015 r. podjęto ważną uchwałę dotyczącą utworzenia z dniem 1 września 2015 r. Zespołu Placówek Oświatowych w Iwięcinie (ZPO), w skład którego będzie wchodzić: Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Iwięcinie oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pod Kogucikiem w Iwięcinie. Zespół Placówek Oświatowych nosić będzie imię patrona Szkoły Podstawowej w Iwięcinie Aleksandra Doby Szkolne Schronisko Młodzieżowe im. Kazimierza Nowaka w Iwięcinie funkcjonować będzie na starych zasadach ale przy Zespole Placówek Oświatowych. Gmina Sianów pismem z dnia 19.03.2015 r.  stwierdziła, że nie widzi przeszkód aby taki podmiot powstał,  nie ma potrzeby zmiany obowiązujących umów i porozumień a każda placówka rozliczana będzie odrębnie na dotychczasowych zasadach. Utworzenie ZPO w Iwięcinie to inicjatywa dyrektora szkoły Tomasza Świderskiego. W jego opinii ułatwi to zarządzanie podległymi jednostkami i pozwoli zredukować część kosztów ich utrzymania. Konsultacje w tej sprawie  prowadzone były od kilku miesięcy z z-cą burmistrza Marcinem Posmykiem.